Over de firma Munten Penningen Antiquiteiten Boeken asd Varia asd Adresgegevens

    << 1 2 3 >>    

    Titel: Chrysostomus. Opera Omnia (graece et latine)

  Prijs: € 2.600,=

Omschrijving: Opera et studio B. de Montfaucon. Monachorum Ord. S. Benedicti Congr. S. Mauri. Parijs.1718-1738. Leer, vergulde ruggen en platten: The Society of Writers to the Signet. 13 delen. Groot folio. The original and best edition of the Benedictines of St. Maur.  


  Titel: Chrysostomus. Opera Omnia (graece et latine)

Omschrijving: Met familieregister van Hermanus van Kuyk en Christiana Petronelle Besferer.Bevattende de volgende gravures: ( Meest dubbelpagina.)
Titelpagina. Wereldkaart met beide hemisferen en de personificaties van Europa, Azie, Afrika en Amerika. Door. Nic. Visscher.
DE GELEGENHEYT VAN ‘T PARADYS etc. Door Broeck, uitgave Nic. Visscher.
De bouw van de toren van Babel. Door D. Padt.
Perigrinatie oƒte Veertich-Jarige Reyse der kinderen Israëls. Door. A. van den Broeck.
De tempel van Salomo. Door Romein de Hooge.
Plattegrond in vogelvlucht van Jeruzalem. Door Nic. Visscher.
Het Beloofde Landt CANAAN door wandelt van onƒen Salichmaecker Iesu Christo neffens ƒijne
Apostelen. Door A.van den Broeck.
Geographiƒche Beƒchrijvinghe van de WANDELING DER APOSTELEN. ende DE REYSEN PAULI. Door A. van den Broeck.

Groot folio, messing beslag met kleine restauratie, Russisch leer op houten panelen, blind
gestempeld. Eén blad beschadigd. De kaarten en prenten contemporain gekleurd en daardoor
zeer zeldzaam. Poortman I.156. Dordrecht H. & J. Keur & M. Doornick, Amsterdam.
    Prijs: € 6.750,=

   


  Titel: Tegenwoordige Staat van Friesland.

  Prijs: € 875,=

Omschrijving: Amsterdam. Is. Tirion. 1785-89. Modern linnen. 8vo. Met gegraveerd frontispiece,
4 uitslaande gegraveerde kaarten en 11 uitslaande gravures. Kaarten van Friesland, Oostergo, Westergo en de Zevenwolden. Fraaie prenten van de Kanselarij, Burger-Weeshuis en Princessehof te Leeuwarden, Stadhuis Dokkum, gezicht op Franeker, Harlingen, Makkum enz.
4 delen.
 


    Titel: Trommius, Abraham.

  Prijs: € 900,=

Omschrijving: Volkomen Nederlandsche concordantie ofte woordregister des Ouden en Nieuwen Testaments. Waer in gevonden alle Nederlandsche woorden na order van ‘t Nederduytƒche ABC; met alle Hebreeusche, Chaldeeusche en Grieksche woordgronden daer by gevoegt. Leeuwarden. Pieter Koumans e.a. 1750-1754. Folio.Halfleer. 3 delen.
De tweede en beste editie.
 


  Titel: Rotterdam Kronings-Catalogus, der Groote Afbetalings-Magazijnen.

  Prijs: € 150,=
Omschrijving: Het volkscrediet 195. Hoogstraat 195. (naast de Fransche Bazar).
Omslag in kleurenlitho. Het Nederlandse wapen met rondom provinciewapens.
Achter omslag: Een page die de jonge koningin een kroon aanbiedt op een kussen. 16 x 11,5 cm. 24 pag., vrijwel alle geïllustreerd.
In deze catalogus die wij in een collectie „Oranje” aantroffen, worden meubelen, costuums, uur -
werken, lampen, sport- en kinderwagens e.d. aangeboden.
„In het Volkscrediet koopt op de meest vordeelige conditiën, wordt men het beste bediend, etc. De zesde September 1898 zal voor ons vaderland onvergetelijk een Grootsche dag zijn…
Thans behoeft men zich niet te ontzien om nieuwe voorjaarskleederen, meubelen of andere
benoodigdheden aan te schaffen, ten einde deze gelden te besparen, voor de aanstaande feest -
viering, men kan zich evengoed chique en smaakvol kleeden, meubileeren, of andere benoodigdheden aanschaffen, en behoud dan nog genoeg over om den grooten dag, de zesden September, op waardigewijze mede te vieren.”
 


  Titel: Alkmaar, Kwitanties inzake het begrafeniswezen.
  Prijs: € 150,=
Omschrijving:
* Kwitantie van het Burger-weeshuis en armenhuis voor het verhuren van doodskleden.
* Dito voor kerkrechten en de gravenmaker
* Billet van Aangevinge wegens het Middel van het begraven.
Alle exemplaren -totaal voor de som van 11 gulden en 13 stuivers- met betrekking tot
Cornelis Johannes, zoontje van Jacob Gorter. Gedateerd juli 1780. Drie ex.
 


  Titel: Huchtenburg. Joh. van.

  Prijs: € 1.150,=
Omschrijving: Mercatus Equorom Bellicorum - Mavors Paardemarkt. Kopergravure circa 1703. Gezicht op een paardenmarkt waar de paarden voor het leger worden gekocht. Links een zesregelig Latijns gedicht door D. Hoogstraten.
Rechts een zesregelig Nederlands gedicht door F. Halma. De prent is opgedragen aan Frederik Willem I van Pruisen. (Frederik III is ook keurvorst van Brandenburg). Muller: Nederlandse historieplaten 3274c. Licht gebruind, kort in de marge. 49 x 59 cm.
 


  Titel: S.A.R. MONSgr CE PRINCE FREDERIC DES PAYS-BAS.

  Prijs: € 350,=
Omschrijving: De uitgever is door de passepartout weg komen te vallen. Ingekleurde photogravure circa 1890. 53 x 37 cm. Moderne belijsting. Aanziend driekwart portret van de Prins gedecoreerd met diverse decoraties met drie grootkruisen w.o. de Millitaire Willemsorde. Willem Frederik Karel, zoon van Koning Willem I. * Berlijn 1797. Hij doorliep een belangrijke militaire carrière. Maar nam geen deel aan de slag bij Waterloo. Stichtte de Kon.Militaire Academie te Breda. Werd in 1816 benoemd tot Grootmeester van de Vrijmetselarij. Overleden te Wassenaar in 1881.  

    << 1 2 3 >>    

Copyright © 2009 J.B. Westerhof